Aplikacja”Paraolimpijski”opis „Paraolimpijski” app – description

Integracyjny Klub Sportowy ATAK realizuje umowę nr 2022/0095/12140/Sub.C/DS-SN/4/MR o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Departament Sportu dla Wszystkich. Wysokość dofinansowania 165 000 zł.

Oddajemy w Wasze ręce grę pod tytułem “Polski Sport Paraolimpijski” to aplikacja mobilna oraz internetowa dedykowana rozwojowi i popularyzacji sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Użytkownik końcowy będzie mógł zagrać w nią na swoim smartfonie, tablecie bądź poprzez przeglądarkę internetową na swoim komputerze.
Celem rozgrywki użytkownika jest:

 • Kolekcjonowanie kart z wizerunkami zawodników sportów paraolimpijskich oraz dopełnianie specjalnych kolekcji takich jak “zawodnicy startujący w Parabiathlonie” czy “Złoci medaliści igrzysk paraolimpijskich” w zamian za bonusy punktowe do Rankingu Kolekcji. Zbierając karty użytkownicy współzawodniczą ze sobą, pnąc się w górę w rankingu. Co więcej, karty będą miały również funkcję edukacyjną, ponieważ na każdej z nich będzie można znaleźć informacje o największych sukcesach w karierze danego zawodnika, historii jego kariery jak i innych danych np. data urodzenia.
 • Sprawdzanie wiedzy historycznej z dziedziny sportów paraolimpijskich poprzez rozwiązywanie codziennych quizów o charakterystyce zbliżonej do popularnego TV show “Milionerzy” o tematyce Polskiego Sportu Paraolimpijskiego i historycznych osiągnięć Polskich zawodników. Co więcej, najlepsze wyniki użytkownika będą widoczne w rankingu, i zachęcą użytkownika do współzawodnictwa.
 • Sprawdzanie swojej wiedzy o zawodnikach sportów paraolimpijskich poprzez granie w Minigrę “Zgadnij Kto”. Na ekranie pojawiają się dwie karty oraz pytanie, użytkownik musi wybrać tę, która jest prawidłową odpowiedzią. Poprawna odpowiedź dodaje użytkownikowi punkty, a zła zabiera “życie”.
  Przykład pytania: “Który zawodnik reprezentuję Polskę w Parahokeju?”:
  Na ekranie pojawia się karta:
  Sylwestra Flisa oraz karta Natalii Partyki.
 • Minigry o tematyce sportów paraolimpijskich – o bardzo prostej mechanice, mające na celu zapoznanie użytkownika z dycyplinami paraolimpijskimi i urozmaicenie rozgrywki. Uwzględnione sporty paraolimpijskie: Parabadminton, Blind Football, Boccia, Goalball, Paraujeżdżenie, Parajudo, Parakajakarstwo, Parakolarstwo,Koszykówka na wózkach,Paralekkoatletyka, Podnoszenie ciężarów, Parapływanie, Rugby na wózkach, Siatkówka na siedząco, Parastrzelectwo, Paraszermierka, Parataekwondo, Paratenis stołowy, Tenis na wózkach, Paratriathlon, Parawioślarstwo, Parałucznictwo, Parabiathlon, Paracurling, Parahokej, Paranarciarstwo alpejskie, Paranarciarstwo biegowe, Parasnowboard
 • Zapoznanie się z nadchodzącymi wydarzeniami w Polskim Sporcie osób niepełnosprawnych poprzez przeglądanie sekcji z wiadomościami i linkami do stron tych wydarzeń.
  Po włączeniu aplikacji, użytkownik będzie miał możliwość przełączania się pomiędzy widokami takimi jak:
 • “sklep”, w którym użytkownik będzie mógł otworzyć paczki z kartami zawodników;
 • “minigry”, w którym użytkownik będzie mógł wejść I zagrać w dowolną minigrę (przytoczone powyżej)
 • “menu”, w którym użytkownik będzie mógł odebrać dzienną nagrodę oraz zagrać w dzienny quiz
 • “kolekcje”, w których użytkownik będzie mógł obejrzeć wszystkie swoje karty, jak I sprawdzić postęp w kolekcjonowaniu poszczególnych zbiorów kart
 • “wymiana”, gdzie użytkownik będzie mógł wymienić swoje karty na inne

Na karcie zawodnika wykorzystujemy:

 • Zdjęcie w formie cyfrowej podczas rywalizacji sportowej (w trakcie meczu, czy zawodów)
 • Zdjęcie w formie cyfrowej podczaj ceremonii wręczenia nagród lub innej uroczystej sytuacji
 • Datę urodzenia
 • Nazwa uprawianej dyscypliny
 • Historia kariery (nazwa klubu I lata, w których zawodnik reprezentował ten klub)
 • 10 największych osiągnięć podczas kariery
 • Cytat/motto (opcjonalnie)
  The game called „Polish Paralympic Sport” is a mobile and internet application dedicated to the development and popularization of sport for people with disabilities in Poland. The end user is able to play it on his smartphone, tablet or via a web browser on his computer.

The goal of the user’s gameplay is:

 • Collecting cards with images of Paralympic sports players and completing special collections such as „Parabiathlon athletes” or „Gold medalists of the Paralympic Games” in exchange for point bonuses to the Collection Ranking. By collecting cards, users compete with each other and go up in the ranking. What’s more, the cards will also have an educational function, because on each of them you will be able to find information about the greatest successes in the career of a given player, his career history and other data, e.g. date of birth.
 • Checking historical knowledge in the field of Paralympic sports by solving daily quizzes with characteristics similar to the popular TV show „Millionaires” about Polish Paralympic Sport and the historical achievements of Polish competitors. Moreover, the user’s best results will be visible in the ranking and encourage the user to compete.
 • – Test your knowledge of Paralympic athletes by playing the „Guess Who” mini-game. Two cards and a question appear on the screen, the user must choose the one that is the correct answer. The correct answer gives the user points, and the wrong answer takes “life”.

An example of a question: „Which player represents Poland in Parahockey?”:

The following tab appears on the screen:

 • Sylwester Flis and Natalia Partyka’s card.
 • Paralympic sports mini-games – with very simple mechanics, aimed at introducing the user to the paralympic disciplines and diversifying the gameplay. Paralympic sports included: Parabadminton, Blind Football, Boccia, Goalball, Para-skating, Parajudo, Parakayaking, Parachuting, Wheelchair basketball, Paralympic athletics, Weightlifting, Parapaying, Wheelchair Rugby, Seating Volleyball, Parastatic Shooting, Parasunday Parasondo wheelchair, Paratriathlon, Paragliding, Paraluching, Parabiathlon, Paracurling, Parahockey, Alpine paranarting, Cross-country parane skiing, Parasnowboarding
 • Getting to know upcoming events in Polish Disability Sport by browsing the section with news and links to the pages of these events.

After starting the application, the user will be able to switch between views such as:

 • a „shop” where the user will be able to open packages with players’ cards;
 • „mini-games” in which the user will be able to enter and play any mini-game (quoted above)
 • „menu” where the user will be able to claim the daily reward and play the daily quiz
 • „collections” where the user will be able to view all their cards as well as check the progress of collecting individual card collections
 • „exchange”, where the user will be able to exchange his cards for other ones

On the player’s card, we plan to use:

 • A digital photo during a sports competition (during a match or competition)
 • Digital photo during an award ceremony or other festive occasion
 • Date of birth
 • Name of the discipline practiced
 • Career history (name of the club and the years in which the player represented this club)
 • Top 10 career achievements
 • Quote / motto (optional)

„Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”