Bezpłatne przejazdy podczas Mistrzostw Świata

Radni podczas wczorajszej (24.04.2014 r.) sesji Rady Miejskiej zdecydowali o ustanowieniu okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej w Elblągu w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i Mężczyzn Elbląg 2014.

Zgodnie z projektem uchwały przygotowanej przez prezydenta Jerzego Wilka uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów będą: uczestnicy, wolontariusze, organizatorzy Mistrzostw, dzieci i młodzież szkolna oraz ich opiekunowie.

 Zgodnie z przyjętą uchwałą po autopoprawce prezydenta w dniach od 14 do 21 czerwca 2014 r. uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Elblągu w strefie I – miejskiej, dotyczy:
1) uczestników, wolontariuszy oraz organizatorów Mistrzostw,
2) dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów.

2. Z uprawnień wymienionych w ust. 1 pkt 1) korzystać będą mogły osoby posiadające ważny identyfikator wydany przez organizatora imprezy w uzgodnieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

3. Z uprawnień wymienionych w ust. 1 pkt 2) korzystać będą mogły dzieci i młodzież szkolna oraz ich opiekunowie posiadający ważny karnet kibica wydany przez organizatora imprezy w uzgodnieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.