Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Sztuka sportu”

W czerwcu 2014 roku w Elblągu rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata w Siatkówce na Siedząco Kobiet i Mężczyzn. Piłka Siatkowa na Siedząco jest  jedną z 20 dyscyplin paraolimpijskich. Do Polski przyjadą najlepsi sportowcy niepełnosprawni w tej dyscyplinie sportowej na całym świecie.

Zachęcamy Państwa podopiecznych (osoby niepełnosprawne) do wzięcia udziału w konkursie prac artystycznych o tematyce sportowej, w tym przede wszystkim związanej ze sportem paraolimpijskim. Prace mogą być zrealizowane w każdej formie (rzeźba, malarstwo itp.). Do 4 czerwca 2014 r. należy wysłać zdjęcia  tych prac na adres paraolimpijska@ekoprussia.home.pl lub same prace na adres Polska Fundacja Paraolimpijska, Truszczyny 57, 13-220 Rybno wraz z podaniem imienia i nazwiska artysty oraz imienia i nazwiska opiekuna a także szczegółowych danych kontaktowych.

Komisja pod przewodnictwem Andrzeja Renesa wybierze prace i ich autorów (8 twórców wraz z opiekunami), dla których w trakcie Mistrzostw Świata zostaną zorganizowane warsztaty (w dniach 18-21 czerwca 2014 roku)  oraz plener.

Uczestnicy otrzymają także nagrody rzeczowe. Fundacja ponosi wszelkie koszty  związane z udziałem w plenerze i warsztatach, w tym pokrywa koszt dojazdu, pobytu i wyżywienia.

Podczas warsztatów uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności i wiedzę.

Punktem kulminacyjnym pleneru i warsztatów będzie stworzenie uniwersalnego dzieła sztuki, które będzie upamiętniało udział kilkuset najlepszych siatkarzy niepełnosprawnych w Mistrzostwach Świata w Elblągu. Dzieło to, w postaci wielkogabarytowej instalacji przestrzennej pozostanie trwałym śladem po twej ważnej imprezie.

Regulamin Konkursu artystycznego dla osób niepełnosprawnych „Sztuka Sportu”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na których odbywa się Konkurs „Sztuka sportu”. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest równocześnie zgodą na warunki określone w tym dokumencie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polska Fundacja Paraolimpijska.
 3. Celem Konkursu jest:

– promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w zakresie sztuki i sportu poprzez połączenie działań w zakresie sportu oraz kultury i sztuki.

-zaangażowanie osób niepełnosprawnych oraz kibiców w działania w zakresie sztuki osób

niepełnosprawnych.

 1. Ostatecznym efektem konkursu będzie zebranie prac, plener , warsztaty oraz powstanie rzeźby w Elblągu.

ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dorosłe osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województw :warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Osoby niepełnosprawne niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 2. Prace mogą zostać wykonane w kategoriach : malarstwo –dowolna technika, rysunek, rzeźba, fotografia.
 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie Organizatora Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Tematem Konkursu jest sport osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem sportu paraolimpijskiego i siatkówki.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu max. 3 prace
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć dokładne zdjęcie pracy lub samą pracę na adres mailowparaolimpijska@ekoprussia.home.pllub adres Polska Fundacja Paraolimpijska, Truszczyny 57,13-220 RYBNO najpóźniej do
  4 czerwca 2014 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail.

 Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 1. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. Prace niezgodne z Regulaminem i odbiegające od tematu będą odrzucane.
 2. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i posiada zgodę osób widniejących na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w przedsięwzięciach związanych z Konkursem. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Fundacji a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i informacyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.
 3. Ocena prac biorących udział w Konkursie będzie dokonywana przez jury powołane przez Organizatora pod przewodnictwem prof. Andrzeja Renesa.
 4. Fundacja skontaktuje się z ośmioma laureatami najpóźniej do 6 czerwca 2014 r w celu poinformowania o szczegółach związanych z udziałem w warsztatach i plenerze. W przypadku braku możliwości udziału w plenerze, do udziału w nim i odebrania nagrody zostanie zaproszona kolejna osoba z listy Jury.
 5. Decyzje jury są ostateczne.
 6. Laureaci (8 osób + 8 opiekunów) wezmą udział w warsztatach i plenerze w Elblągu. Organizator pokrywa koszty noclegów, wyżywienia, udziału w plenerze, materiały, oraz zwraca koszt przejazdu (do kwoty 180 zł). Laureaci podczas pobytu w Elblągu w dniach 18-21 czerwca będą wspierać Andrzeja Renesa w tworzeniu rzeźby upamiętniającej Mistrzostwa Świata.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników zespołów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów kontrolujących Stowarzyszenie.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 4. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub tel. 508698232.