„ATAK” został oficjalnie członkiem Forum Klubów Integracji Społecznej

 KIS "Atak",  16 maja został oficjalnie członkiem Forum
Klubów Integracji Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach
Regionalnej  Platformy Współpracy na Rzecz Ekonomii Społecznej.

 Celem Klubu prowadzonego przez Integracyjny Klub Sportowy ATAK, jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i
wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
 
 Do zadań Kubu należy w szczególności:
 - reintegracja społeczna i zawodowa,
 - prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
 - organizowanie zadań o chrakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 - prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia
 - aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
 - integracja działań lokalnej społeczności,
 - opracowanie i realizacja programów pomocowych,
 - współdziałanie z innymi podmiotami w akresie relizacji działań
  wynikajacych z procesu reintegracji społeczej i 
  zawodowej uczestników Klubu.
 
 Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej
zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
bezpośrednio w siedzibie IKS Atak lub telefonicznie pod nr telefonu 55
6424255